سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
دانشمند کیست؟ ـ : آنکه از حرامها دوری کند . [امام علی علیه السلام ـ هنگامی که از او پرسیده شد]