سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
نادان شما در کار فزاید آنچه نشاید ، و داناتان واپس افکند آن را که کنون باید . [نهج البلاغه]